Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Bakkerij Schuiteman verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon.

Bakkerij Schuiteman gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen en om bestellingen te verwerken. Hiernaast gebruikt Bakkerij Schuiteman alle aan haar beschikbaar gestelde gegevens, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Bakkerij Schuiteman moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de AVG volgt dat Bakkerij Schuiteman de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke

Bakkerij Schuiteman is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Bakkerij Schuiteman beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Bakkerij Schuiteman is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Bakkerij Schuiteman om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de website/webshop via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden de kassasystemen, waar persoonlijke gegevens in worden bewaard, geregeld geüpdatet en uitgebreid onderhoud op uitgevoerd.  

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bakkerij Schuiteman bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Bakkerij Schuiteman van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzage verzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Bakkerij Schuiteman via het e-mailadres: administratie@bakkerijschuiteman.nl
 

Bakkerij Schuiteman

|
Ontwerp en realisatie: w3worx websolutions